Haoyu Geng, Guanjie Zheng, Zhengqing Han, Hua Wei and Zhenhui Li, IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC 2022)